Màn chiếu treo 150” (120” x 90”) 4:3
- Vùng chiếu 120” x 90” tương đương3.05m x2,29m (4:3)
Màn chiếu treo 136” (96"x96") 1:1
- Vùng chiếu 96" x 96" tương đương 2,44m x 2,44m (1:1)
Màn chiếu treo 120” (84"x84") 1:1
- Vùng chiếu 84" x 84" tương đương 2,13m x 2,13m (1:1)
Màn chiếu treo 100” (70"x70") 1:1
- Vùng chiếu 70" x 70" tương đương 1,78m x 1,78m
Màn chiếu treo 84” (60"x60") 1:1
- Màn chiếu treo tường, chất liệu: Matt White, Black Border
- Kích thước màn chiếu: 60" x 60" (1.52m x 1.52m)
- Trọng lượng: 6kg
Màn chiếu 3 chân 84” (60"x60") 1:1
- Loại màn chiếu: 3 chân di động
- Chất liệu: Matt White, Black Border
- Kích thước màn chiếu: 60" x 60" (1.52m x 1.52m)
Màn chiếu 3 chân 150” (120"x90") 4:3
Màn chiếu chân 120” x 90” 150” Đường chéo (2,13 x 2,13 m) 4:3
Màn chiếu 3 chân 136” (96"x96") 1:1
Màn chiếu chân 96" x 96" 136” Đường chéo (2,44 x 2,44 m) 1:1
Màn chiếu 3 chân 120” (84"x84") 1:1
- Loại màn chiếu: 3 chân di động
- Chất liệu: Matt White, Black Border
- Kích thước màn chiếu: 60" x 60" (1.52m x 1.52m)
Màn chiếu 3 chân 100” (70"x70") 1:1
Màn chiếu 3 chân 70” x 70” 100” Đường chéo (1,78 x 1,78 m) 1:1
Màn chiếu 3 chân 200”
Màn chiếu 3 chân 60"x60" 84” Đường chéo (1,52 x 1,52 m) 1:1