ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG TIÊU CHUẨN


 1. Hóa đơn của chúng tôi được thanh toán trong vòng 21 ngày làm việc, trừ khi khung thời gian thanh toán khác được ghi trên hóa đơn hoặc đơn đặt hàng. Trong trường hợp không thanh toán trước hạn, Công ty của Tôi có quyền yêu cầu thanh toán lãi cố định lên tới 10% số tiền còn lại đến hạn. Công ty của tôi sẽ được ủy quyền để đình chỉ bất kỳ việc cung cấp dịch vụ nào mà không cần cảnh báo trước trong trường hợp thanh toán chậm.
   
 2. Nếu một khoản thanh toán vẫn còn chưa thanh toán quá sáu mươi (60) ngày sau ngày thanh toán đến hạn, Công ty của Tôi có quyền yêu cầu các dịch vụ của một công ty thu hồi nợ. Mọi chi phí hợp pháp sẽ do khách hàng thanh toán.
   
 3. Công ty của tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ hiệu quả trong thời gian thích hợp theo khung thời gian đã thỏa thuận. Tuy nhiên, không có nghĩa vụ nào của nó có thể được coi là nghĩa vụ phải đạt được kết quả. 
  Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty của tôi không được khách hàng yêu cầu xuất hiện với tư cách là bên thứ ba trong trường hợp người tiêu dùng cuối cùng nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với khách hàng.
   
 4. Để được chấp nhận, Công ty của tôi phải được thông báo về bất kỳ khiếu nại nào bằng một bức thư được gửi bằng phương thức chuyển phát đã ghi đến văn phòng đã đăng ký của mình trong vòng 8 ngày kể từ ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
   
 5. Tất cả các quan hệ hợp đồng của chúng tôi sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi pháp luật Việt Nam.